AKTUALNOŚCI

Informacje o wydarzeniach, ogłoszeniach i przetargach


2018-02-12

Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego z dn. 01.02.2018r.

"CHEMAR" S.A. z siedzibą w Kielcach jako operator systemu dystrybucyji gazu wprowadza do stosowania "Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego" zatwierdzony decyzją znak DRG.DRG-3.482.31.2017.PJ przez Prezesa URE z dn. 01.02.2018 r. Plan ten obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.2017-07-05

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetarg ustny na:

Sprzedaż mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowy Świat 16A/5 w Kielcach, o pow. 34,51 m2 (parter) i powierzchni pomieszczenia przynależnego 1,95 m2 wraz z udziałem 3646/269828 w części wspólnej budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu działek nr 424/24, 424/25, 424/27, 424/31 o łącznej pow. 0,1700 ha, uwidocznionych w księdze wieczystej KI1L/00067419/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

Cena wywoławcza netto: 113 200 zł.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 21.07.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 19.07.2017 r.

 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 (95).

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20170705_Mieszkanie_NS16a_5.pdf.2017-03-13

Rada Nadzorcza ZUChiAP CHEMAR S.A. w Kielcach

zarządza przeprowadzenie wyborów jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej ZUChiAP CHEMAR S.A. IX kadencji wybieranego przez pracowników Spółki

Pełna treść informacji w poniższych dokumentach:

 • Komunikat zakładowej komisji wyborczej: Ogloszenie_20170313_Komunikat_o_wyborach_do_RN
 • Uchwała nr 117/VIII/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego członków RN ZUChiAP CHEMAR S.A. powoływanych spośród osób wybieranych przez pracowników Spółki: Uchwała_20170228_nr_117.17
 • Uchwała nr 118/VIII/2017 w sprawie zarządzenia wyborów kandydata na członka RN ZUChiAP CHEMAR S.A. wybieranego przez pracowników Spółki: Uchwała_20170228_nr_118.17
 • Uchwała nr 119/VIII/2017 w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów kandydata na członka RN IX kadencji wybieranego przez pracowników Spółki: Uchwała_20170228_nr_119.17


2016-11-25

RADA NADZORCZA Spółki "Odlewnia Chemar" Spółka z o.o.

działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU


Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: Ogłoszenie_20161125_ZO-Postepowanie_kwalifikacyjne-Prezes_Zarzadu.pdf2012-09-03

Połączenie spółek

Informujemy, że postanowieniem sygnatura akt KI.X NS-REJ.KRS/7428/12/758 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Spółek :
• Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. zs. w Kielcach (Spółka Przejmująca)
• "Chemarbel" Sp. z o.o. zs. w Kielcach. (Spółka Przejmowana).
W wyniku połączenia "Chemarbel" Sp. z o.o. przestał funkcjonować jako odrębny podmiot prawa.

Majątek "Chemarbel" Sp. z o.o. został przeniesiony w całości na Spółkę Przejmującą, w wyniku czego Spółka Przejmująca, na podstawie art. 494 §1 kodeksu spółek handlowych z dniem dzisiejszym stała się podmiotem wszelkich praw i zobowiązań jakie powstały wobec "Chemarbel" Sp. z o.o. do dnia połączenia (tj. do dnia 31.08.2012 r.).

Wobec powyższego informujemy, że w związku z Połączeniem należy kierować do "CHEMAR" S.A. wszelkie oświadczenia, tak o charakterze prawnym jak i faktycznych (w tym także w przypadku wystawiania ewentualnych faktur VAT), które dotychczas kierowane byłyby do "Chemarbel" Sp. z o.o. oraz wszelkiej innej korespondencji.2012-05-24

Zakończenie konsultacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że "CHEMAR" S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z komunikatem z dnia 26.04.2012 r. zakończył w dniu 18.05.2012 r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).
W ramach procesu konsultacji przedmiotowej instrukcji, użytkownicy systemu nie przesłali uwag i propozycji zmian dotyczących opublikowanego projektu IRiESDn.
"CHEMAR" S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego (OSDn) informuje, iż wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), przedłoży w dniu 28.05.2012 r. Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2012-05-15

Plan połączenia spółek

Aktualnie prowadzony jest proces połączenia naszej Spółki (przejmującej) ze spółką zależną "Chemarbel" Spółka z o.o. (spółki przejmowanej) polegający na przejęciu majątku spółki przejmowanej na rzecz spółki przejmującej bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.
W trybie art. 500 §2 K.s.h udostępnia się do publicznej wiadomości Plan połączenia spółek "CHEMAR" S.A. i "Chemarbel" Spółka z o.o.2012-04-26

Konsultacje Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn) Operatora Systemu Elektroenergetycznego "CHEMAR" S.A.

Uprzejmie informujemy, że operator systemu elektroenergetycznego ZUCHiAP "CHEMAR" S.A. w Kielcach zwany dalej OSDn "CHEMAR" S.A. opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn). "CHEMAR" S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w dniu 26.04.2012 r. CHEMAR S.A. opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej IRiESDn).
W dniu 26.04.2012 r. projekt IRiESDn "CHEMAR" S.A. został opublikowany na stronie internetowej www.chemar.com.pl. W związku z powyższym informujemy o publicznym dostępie do treści IRiESDn "CHEMAR" S.A. poddając zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy Prawo energetyczne przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji. Proces konsultacji upływa w dniu 18.05.2012 r. , w związku z tym "CHEMAR" S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2012r godz. 15:00 uwag dotyczących projektu IRiESDn.

Uwagi w podanym powyżej terminie można składać:

 • Pocztą elektroniczną na adres: office@chemar.com.pl
 • Faksem pod numer: 41 367 50 19
 • Pocztą na adres: Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. 25-953 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6

Uwagi do projektu IRiESDn prosimy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym

 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.