OGŁOSZENIA


2019-07-22

Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
   Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.

2. Miejsce i termin składania ofert:
   Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
   „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020”
   należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
   Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.,
   ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
   lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki.
   Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 06. września 2019 r. do godziny 14:30.

3. Warunki przeprowadzenia badania:
   1) Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki
   2) Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości
       Spółki.
   3) Uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta (na jego koszt) w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Walnym
       Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.
   4) Przedłożenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego odpowiednio: za rok obrotowy 2019 do dnia 20 marca 2020 r. oraz za rok obrotowy
       2020 do dnia 19 marca 2021 r.

Oferta powinna zawierać:
   1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę
       podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie
       stosunku pracy.
   2. Oświadczenie o:
      • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
        (Dz. U. z 2017r., poz.1089, z późn. zm.) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich
        zminimalizowania,
      • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
      • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych
        w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
   3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnego uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach
       określonych w ogłoszeniu.
   4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania uwzględniającą
       wszystkie koszty.
   5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
   6. Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów.
   7. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności
       cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
   8. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.

Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 30 września 2019 r.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem Ogloszenie_20190722_Biegly_2019-2020.pdf.2019-07-01

RADA NADZORCZA Spółki Zaklady Urzadzen Chemicznych i Armatury Przemyslowej "CHEMAR” S.A.

działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z pózn. zm.) oraz §29 ust. 3 pkt. 3 w zw. z §25 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3. Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:


PREZESA ZARZĄDU Spółki


Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: Ogloszenie_20190701_CHEMAR-Postepowanie_kwalifikacyjne-Prezes_Zarzadu.pdf
                             Załącznik nr 1: Ogloszenie_20190701_CHEMAR-Postepowanie_kwalifikacyjne-Prezes_Zarzadu_Zalaczn1.doc
                             Załącznik nr 2: Ogloszenie_20190701_CHEMAR-Postepowanie_kwalifikacyjne-Prezes_Zarzadu_Zalaczn2.doc2019-05-30

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

oferuje do sprzedaży:

1. Żuraw samojezdny HYDROS T-253

 • Rok prod.: 1981
 • Udźwig: 25t
 • Posiada aktualne badanie UDT oraz badanie techniczne samochodu ważne do grudnia 2019 r.

Zdjęcia poglądowe:

   

Cena: 32 000 zł

2. Podest ruchomy P-100

 • Rok prod.: 1987
 • Udźwig: 0,2t

Zdjęcia poglądowe:

   

Cena: 9 000 zł

3. Podest ruchowy PRM-202

 • Rok prod.: 1983
 • Udźwig: 0,2t

Cena: 3 500 zł

Przedmiotowe urządzenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 lub 604 075 7302019-04-01

RADA NADZORCZA Spółki Zaklady Urzadzen Chemicznych i Armatury Przemyslowej "CHEMAR” S.A.

działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z pózn. zm.) oraz §29 ust. 3 pkt. 3 w zw. z §25 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3. Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:


PREZESA ZARZĄDU


Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: Ogloszenie_20190401_CHEMAR-Postepowanie_kwalifikacyjne-Prezes_Zarzadu.pdf
                             Załącznik nr 1: Ogloszenie_20190401_CHEMAR-Postepowanie_kwalifikacyjne-Prezes_Zarzadu_Zalaczn1.doc
                             Załącznik nr 2: Ogloszenie_20190401_CHEMAR-Postepowanie_kwalifikacyjne-Prezes_Zarzadu_Zalaczn2.doc2019-03-13

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

oferuje do sprzedaży:

Silnik wysokoprężny (diesel) typu WOLA 206

 • Rok prod.: 1961
 • Ilość cylindrów: 6
 • Gabaryty (wraz z obudową): dł.: 1,5m / szer.: 1,0m / wys.: 1,0m
 • Stan: dobry, silnik mało używany, służył do napędu awaryjnej pompy wodnej zasilającej duży układ przemysłowy

Zdjęcia poglądowe:

       

Cena brutto: 8 000 zł

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 lub 604 075 7302018-12-03

ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ”CHEMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

oferują do wynajęcia/dzierżawy powierzchnie na cele produkcyjne, magazynowe itp. w następujących obiektach położonych na działce o nr ew. 6/387 (obręb 005) przy ul. Olszewskiego 6:

I. I. Budynek dwukondygnacyjny z częścią produkcyjno-magazynową i częścią biurowo-socjalną z pomieszczeniami technicznymi
  1. Powierzchnia zabudowy - 1 187 m2,
  2. Powierzchnia użytkowa - 2 036 m2.

Obiekt położony jest w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6.

Oferowany do dzierżawy obiekt Modelarni wyposażony jest w instalacje:
 • elektryczną 400/230V,
 • wodno-kanalizacyjną,
 • gazową,
 • centralnego ogrzewania,
 • sprężonego powietrza,
 • dźwig wewnętrzny 1T.

II. Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 57 m2
  1. Powierzchnia zabudowy - 68 m2,
  2. Powierzchnia użytkowa - 57 m2.

Brak instalacji wewnętrznych.

Do budynków przynależą: drogi, parking o pow. 370 m2 oraz tereny zielone.

Wszelkie informacje pod nr tel.: 41 367 52 92 lub 604 075 730.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem:
Ogloszenie_20181203_DzierzawaModelarni.pdf.2018-04-03

Rynek mocy – obowiązek certyfikacji dla wszystkich właścicieli jednostek wytwórczych powyżej 2 MW

Przyjęta 8 grudnia 2017 r. ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto wynoszącej co najmniej 2 MW, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznego przystąpienia do certyfikacji ogólnej.

Brak realizacji ustawowego obowiązku może skutkować nałożeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary w wysokości do 5% przychodów wynikających z działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej  danego podmiotu w poprzednim roku podatkowym.

Złożenie wniosku w certyfikacji ogólnej nie oznacza konieczności udziału w dalszych procesach rynku mocy, ale dla ww. jednostek wytwórczych  jest wymagane ustawowo. Z kolei dla chętnych do wzięcia udziału w  aukcji mocy i osiągania przychodów z rynku mocy jest to pierwszy etap procesu, w ramach którego jednostki wytwórcze i jednostki redukcji zapotrzebowania będą mogły, w wyniku aukcji mocy, zawrzeć umowy mocowe, na podstawie których otrzymają wynagrodzenie.

Przyjmowanie zgłoszeń do certyfikacji planowane jest na okres od 3 do 12 kwietnia 2018 r. Certyfikacja zakończy się 29 maja br.

Udział w certyfikacji jest bezpłatny. Konieczne jest jedynie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wszelkie informacje znajdują się na poniższych stronach www:
- www.rynekmocy.pl
- www.ure.gov.pl2017-01-12

W związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, od dnia 03.01.2017 r. prawa z akcji "CHEMAR" S.A. wykonuje Minister Energii zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.

Treść Rozporządzenia RM z dn. 3 stycznia 2017 r.: czytaj...2012-10-30

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, oferuje sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń:

- maszyny do pisania (zwykłe, elektryczne, elektroniczne) po atrakcyjnych cenach.

Kontakt w sprawie: 41 367 52 92.
2012-09-18

ZUChiAP "CHEMAR" posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku wieżowca o pow. od 15 m² do 1000 m².

Kontakt w sprawie: 41 367 52 92.
PRZETARGI USTNE


Brak...

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.