PRZETARGI


2019-08-28

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak niżej:

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 6/387 o powierzchni 0,4464 ha położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, w obrębie 0005, zabudowanej budynkiem produkcyjnym o pow. użytkowej 2036 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 57 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00170077/9.

Cena wywoławcza: 1 978 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy).

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 11.09.2019 r. o godz. 13.00 (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji: 19 800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych zero groszy).

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wynoszącego 20% ceny wywoławczej tj. 395 600,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych zero groszy) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 10.09.2019 r.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi kupujący.

Jednocześnie informujemy, że nieruchomość jest aktualnie przedmiotem umowy najmu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiotową nieruchomość oraz dokumentację z nią związaną można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

Pełna treść ogłoszenia do druku w plikach: Ogloszenie_20190828_Przetarg_DzNr6_387.pdf / Ogloszenie_20190828_Przetarg_DzNr6_387.doc.2019-08-28

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak niżej:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki o nr ewidencyjnym 6/324 położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, w obrębie 0005, o powierzchni 0,4567 ha, zabudowanej budynkiem magazynowo–produkcyjnym o powierzchni zabudowy 267 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą KI1L/00057558/7.

Cena wywoławcza: 338 200,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych zero groszy).

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 11.09.2019 r. o godz. 12.00 (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji: 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych zero groszy).

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 67 640,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych zero groszy) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 10.09.2019 r.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi kupujący.

Jednocześnie informujemy, że nieruchomość jest aktualnie przedmiotem umowy najmu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiotową nieruchomość oraz dokumentację z nią związaną można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

Pełna treść ogłoszenia do druku w plikach: Ogloszenie_20190828_Przetarg_DzNr6_324.pdf / Ogloszenie_20190828_Przetarg_DzNr6_324.doc.2019-08-20

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości jak poniżej:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek o nr 6/337, 6/189, 6/202, 6/198, 6/329 położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o łącznej powierzchni 0,6044 ha dla których Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00057558/7 wraz z budowlami przynależnymi do ww. działek.

Cena wywoławcza netto: 273 200 zł.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 05.09.2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji - 2 800 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 27 500 zł) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 03.09.2019 r.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190820_Przetarg_Dzialki_za_ZR.pdf.2019-08-20

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak poniżej:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek o nr ew. 6/334, 6/335, 6/118, 6/50, 6/303 o łącznej powierzchni 0,9846 ha, położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 dla których Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00057558/7.

Cena wywoławcza netto: 445 000 zł.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 05.09.2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji - 4 500 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 44 500 zł) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 03.09.2019 r.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190820_Przetarg_Dzialki_za_Sices.pdf.2019-07-08

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetargi ustne na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej (osiedle Traugutta Obr. 0005).

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej, których szczegółowy wykaz z cenami wywoławczymi netto zamieszczony jest poniżej:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów uwidocznione są w księdze wieczystej KIL/00073711/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

Licytacja rozpocznie się w dniu 30.07.2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu Nr xx/x [nr z załączonego wykazu] jest wniesienie wadium w wysokości min. 10% ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie w licytacjach wynosi 1% ceny wywoławczej.

Wadium:

 • należy wpłacić na rachunek bankowy o nr 65 8512 0002 2001 0008 6772 0001 w formie przelewu w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w terminie do dnia 26.07.2019 r.
 • przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także w przypadku uczestnika który wygrał licytację i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.
 • złożone przez pozostałych uczestników przetargu, których oferty zostały przebite, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji osobie upoważnionej.
 • złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym dotyczącym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 50 15, 604 216 537, 604 075 730.

Zakup działek oznaczonych * na wykazie wymaga wcześniejszej konsultacji ze sprzedającym.


Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190708_Przetarg_NiezTraugWszystko.pdf.> Archiwum przetargów <

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.